© 2022 Tevafuk Dedektör
Garanti Koşulları

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(iki) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti rüresine eklenir. Malın tamir süresi, en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malı satıcı bayii, acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısı veya imalatçısı –üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya imalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanılmasına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
—Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydı la, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızalarının toplamı altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması
—Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
—Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı – üreticisinden birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketicinin malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranından bedel indirim talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamı dışındadır

1. Metal dedektörünüz yetkisiz servisler tarafından onarılmaya çalışıldığında veya devre üzerinde herhangi bir tadilat yapıldığında, ilave güç ünitesi bağlanmaya çalışıldığında
2. Cihazın düşürülmesi ve şok darbeler ile hasar olduğu tespit edilmesi hailnde
3. Cihazın nemli yerlerde bırakılması (yağmura maruz kalması) ile oluşan oksitlenme ve korozlanmanın tespit edilmesi
halinde, içine sıvı akması, aşırı sıcak ve aşırı soğukda maruz kalması durumunda
4. Satılan metal dedektörün başlık sisteminin içinde arazide arama esnasında aşırı darbe ile oluşacak arızalar garanti kapsamında değildir.
5. Cihaz Seri numarası ile belge seri numarası ve tarihde tahribat ve silinti yapılması bu garanti belgesi makine seri numarası, modeli, şatış tarihi ve satıcı kaşesi ile geçerlidir.

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: ..........
Belgenin Geçerlilik Tarihi : ..........

Bu belgenin kullanılmasında;4077 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.